Powrót 3-ci sektor

Filantropia się nie zatrzymała. Organizacje z Forum Darczyńców pomagają.

Już prawie 42,5 milionów złotych na walkę z COVID-19 przekazały prywatne fundacje i stowarzyszenia zrzeszone w Forum Darczyńców. Połowa tej kwoty, czyli ok. 21 mln zł została przeznaczona na pomoc szpitalom na najpotrzebniejsze środki ochrony osobistej dla lekarzy oraz testy na obecność SARS-CoV-2. Ponadto przekazaliśmy dary rzeczowe w postaci: 40 000 maseczek medycznych, 6 000 maseczek wielokrotnego użytku oraz 2 500 przyłbic. Darczyńcami są m.in.: Fundacja TVN „nie jesteś sam”, Fundacja Polsat, Fundacja Santander, Fundacja ING Dzieciom, Fundacja PwC, Fundacja Nutricia. Fundacje finansują również prace badawcze - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przekazała dodatkowe 15 mln zł na badania naukowe związane z powstrzymaniem pandemii.

Działania członków Forum Darczyńców nie kończą się jednak na przekazywaniu pieniędzy i darów rzeczowych na służbę zdrowia. Starają się oni również przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii m.in. w obszarze edukacji. Zamknięcie szkół i prowadzenie zdalnych lekcji pogłębiło i uwidoczniło nierówności społeczne. Wielu uczniów nie jest w stanie korzystać ze zdalnego nauczania. Członkowie Forum Darczyńców przekazali 2 758 sztuk sprzętu komputerowego i elektronicznego dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Dary przekazały m.in. Fundacja Polsat, Fundacja Polki Mogą Wszystko, Fundacja EFC, Fundacja ING Dzieciom. Fundacje, m.in. Fundacja Orange, dostosowały swoje programy edukacyjne tak, aby wspierać uczniów i ich rodziny w edukacji zdalnej, zorganizowały również zajęcia on-line dla nauczycieli i uczniów, w których wzięło udział ponad 35 000 osób.

Co równie ważne, członkowie Forum przed udzieleniem pomocy badają, jakie są realne potrzeby. Fundacja Polki Mogą Wszystko przeprowadziła ankietę w świetlicach środowiskowych i w Centrach Pomocy Rodzinie. Dzięki temu Fundacja poznała najpilniejsze potrzeby dzieci przebywających w domach dziecka i w pieczy zastępczej. Podzieliła się tymi informacjami z innymi członkami Forum, a zgromadzona pomoc mogła trafić tam, gdzie jest najbardziej niezbędna.

Ze wsparcia członków Forum Darczyńców korzysta setki organizacji społecznych, często małych fundacji i stowarzyszeń. W tym trudnym okresie członkowie Forum dostosowują zaplanowane działania do bieżącej sytuacji, wydłużają terminy zawartych umów, zmieniają harmonogramy, akceptują przesunięcia wydatków, słuchają potrzeb organizacji i na nie elastycznie reagują. Forum Darczyńców wraz z kilkuset organizacjami w Europie jest sygnatariuszem deklaracji wyrażającej solidarność fundacji i darczyńców z organizacjami społecznymi.

Forum Darczyńców jest grupą organizacji społecznych, które mądrze wydają środki prywatne dla dobra publicznego. Forum wspiera członków w efektywnej realizacji ich misji społecznych - wspólnie podnosimy sobie poprzeczkę, rozwijamy i udoskonalamy nasze działania. Skutecznie zabiegamy o dobre prawo dla fundacji, stowarzyszeń i darczyńców. Przez 15 lat działania wspólnie wydaliśmy na cele społeczne ponad 4 miliardy złotych.

Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady.

----------------------------------------------------------------

POMOC SZPITALOM

Fundacja TVN “nie jesteś sam” przekazała na walkę z Covid-19 już ponad 7 mln zł, z czego 2,5 mln na zakup testów diagnostycznych na obecność koronawirusa dla personelu medycznego, a 4,5 mln na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników szpitali i domów pomocy społecznej. Z tych środków zakupiono m.in. rękawiczki, maseczki, przyłbice, kombinezony. Oby pandemia się jak najszybciej skończyła, ale my jesteśmy gotowi i otwarci na wszelkie prośby, na wszelkie sugestie. Sytuacja każdego dnia nas zaskakuje, te liczby nas przerażają, ale pracujemy i chcemy pomagać – powiedziała Katarzyna Kolenda-Zaleska, prezeska Fundacji TVN “nie jesteś sam”.

Podobnie Fundacja Polsat przeznaczyła już łącznie ponad 6 mln zł na walkę z koronawirusem. Ponad 5 mln zostało przeznaczone na zakup najpotrzebniejszego sprzętu dla służby zdrowia. 2 mln z tej kwoty stanowią środki własne Fundacji a 3 mln zebrano dzięki emisji specjalnego bloku reklamowego „Reklama na Ratunek - Razem w walce z koronawirusem", który zgromadził przed telewizorami 7 milionów widzów. Z tych środków zakupiono środki ochrony osobistej dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych m.in. kombinezony, gogle medyczne, maski chirurgiczne, czy rękawiczki ochronne. Zdecydowaliśmy się wesprzeć tych, którzy każdego dnia ryzykują swoim zdrowiem i życiem w walce z koronawirusem. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni to oni są na pierwszej linii frontu. Bez nich przegralibyśmy tę walkę. Najpotrzebniejsze środki ochrony osobistej zakupione przez Fundację dotarły już do szpitali jednoimiennych, powiatowych, oddziałów pogotowia ratunkowego, domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych w całej Polsce - mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.

Fundacja Santander zorganizowała zbiórkę publiczną wśród klientów banku i pracowników, od których zebrano już ponad 3 mln zł. Fundacja podwoi każdą wpłatę. Wsparcie zostanie przekazane aż 23 szpitalom w całej Polsce.

Fundacja ING Dzieciom we współpracy z fundatorem - ING Bankiem Śląskim również zorganizowała zbiórkę, w którą zaangażowali się klienci i pracownicy ING. Ze zbiórki udało się już zebrać blisko 2 mln złotych. Fundacja przekazała już po 100 tys. zł dla 6 szpitali: w Cieszynie, Chorzowie, Katowicach, Radomiu, Wrocławiu i Warszawie. Dodatkowo ING Bank Śląski przekazał 4 mln szpitalom i instytucjom zaangażowanym w ochronę zdrowia w czasie epidemii.

Fundacja PwC łączy przeciwdziałanie epidemii ze wspieraniem przedsiębiorstw społecznych - organizacji, które tworzą miejsca pracy osób z najbardziej wrażliwych grup społecznych np. z niepełnosprawnością, wychodzących z uzależnień czy bezdomności. Podmioty ekonomii społecznej znalazły się teraz bardzo trudnej sytuacji, ponieważ sprzedają usługi, na które podczas pandemii nie ma popytu np. usługi gastronomiczne. Fundacja PwC pomaga podmiotom ekonomii społecznej przetrwać zamawiając u nich produkty i usługi, które są potrzebne do walki z epidemią i jej skutkami. Do tej pory Fundacja PwC sfinansowała ponad 1 000 posiłków dla lekarzy, zakupiła od spółdzielni socjalnej prowadzącej szwalnie 20 000 masek ochronnych oraz 1000 przyłbic.

Fundacja Nutricia przekazała 1 200 przyłbic ochronnych do szpitali w Warszawie, a wspólnie z fundatorem zainicjowaliśmy akcję społeczną #DziękujemyBohaterom. Fundator Fundacji wspiera pacjentów zarażonych COVID-19 i przekazał dla nich 30 000 preparatów z zakresu żywienia medycznego do szpitali zakaźnych.

BADANIA NAUKOWE

Fundacje wspierają również prace badawcze finansując badania naukowe oraz przeprowadzanie testów laboratoryjnych. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przekazała dodatkowe 15 mln zł z funduszy europejskich na badania naukowe służące zwalczaniu pandemii. W nauce i naukowcach pokładane są obecnie olbrzymie nadzieje. Dlatego chcemy wesprzeć badaczy, którzy mają potencjał, aby pomóc w opracowaniu metod walki z wirusem SARS-CoV-2 i jego skutkami, a przy tym poszerzyć wiedzę o wywoływanej przez niego chorobie. Te badania są teraz niezwykle istotne– mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

EDUKACJA

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. W związkiem z pandemią Fundacja zorganizowała cykl webinarów dla nauczycieli o tym, jak uczyć online. Łącznie w webinarach udział wzięło ponad 6 000 nauczycieli, a nagrania z wydarzeń obejrzało ponad 27 000 internautów. Fundacja Orange zorganizowała również warsztaty on-line „Poranki z #SuperKoderami” dla dzieci z klas 4 - 8 podczas których dzieci uczyły się podstaw programowania. Wzięło w nich udział ponad 2 000 dzieci, a dla kolejnych chętnych nagrania dostępne są on-line. Fundacja uruchomiła też program grantowy dla wolontariuszy na ich działania na rzecz dzieci pozostających pod opieką świetlic środowiskowych. Niezależnie od nowych działań fundacja kontynuuje dotychczasowe działania dla uczniów i nauczycieli z tą zmianą, że prowadzi je przez Internet.

Edukację wspiera również Fundacja ING Dzieciom. Fundacja przeprowadziła program grantowy dla szkół, domów dziecka i organizacji pozarządowych. Granty otrzymało 36 podmiotów (w sumie 330 tys. zł) na zakup laptopów, ale też pomoc merytoryczną dla dzieci w zdalnej nauce i wsparcie terapeutyczne.

Fundacja EFC przekazała ponad 220 tys. na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli. Laptopy będą przekazane dzieciom, które nie mają żadnego sprzętu, dzięki któremu mogłyby uczestniczyć w zdalnym nauczaniu. Wśród naszych uczniów są tacy, którzy korzystają tylko z telefonów rodziców, aby skontaktować się z nauczycielem - mówi Anita Opałka, wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Słupii w woj. świętokrzyskim. Przeprowadziliśmy badania wśród współpracujących z nami szkół i okazało się, że nie potrzebują pieniędzy, ale sprzętu, który umożliwiałby im pracę w tych ekstremalnych warunkach – mówi Emilia Gromadowska, prezes Fundacji EFC.

Fundacja Polsat zaangażowała się również w pomoc dzieciom, które nie mają sprzętu komputerowego pozwalającego na uczestniczenie w lekcjach on-line. Przekazała 2 200 tabletów dla ponad 400 domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z 16 województw. Fundacja prowadzi również działania edukacyjne. Na antenie Polsat News w cyklu #JesteśmyDlaDzieci regularnie informuje o sprawach związanych pandemią, o tym jak ustrzec się przed zarażaniem i jak sobie radzić w sytuacji kwarantanny. Natomiast w cyklu #CzytamyDlaDzieci Fundacja codziennie zaprasza wszystkie dzieci i rodziców na swój profil na Instagramie, gdzie ulubione bajki czyta cała plejada wspaniałych artystów – aktorów, wokalistów i dziennikarzy.

WSPARCIE FINANSOWE DLA ORGANZIACJI SPOŁECZNYCH

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności uruchomiła Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020. Fundusz wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19

Fundacja im. Stefana Batorego (współzałożyciel Forum Darczyńców w Polsce) uruchomiła Fundusz Solidarnościowy Działaj dalej  w odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa. W ramach Funduszu oferowane jest wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.

Ważne: Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.