PL/EN

Wizyty studyjne nt. mierzenia efektów działań społecznych

Wizyta I - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

24.10.2016 r. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży podzieliła się swoimi doświadczeniami w mierzeniu efektów programu "Równać Szanse". Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele organizacji członkowskich Forum Darczyńców oraz organizacji pełniących funkcję operatorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wydarzenie to rozpoczęło cykl wizyt studyjnych w ramach prowadzonego przez Forum Darczyńców projektu "Działamy dla zmiany" dofinasowanego z Programu FIO.

"Równać szanse" to program ogólnokrajowy, funkcjonujący już od 2001 r., którego celem jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez udzielanie grantów grupom młodych ludzi w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób. W trakcie spotkania Artur Łęga, Kierownik Programu, przedstawił jego genezę i szczegółowe założenia. Z kolei sam proces ewaluacji zaprezentowała Agata Urbanikbadaczka i Członkini Zarządu Fundacji Pole Dialogu, która dla Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży prowadzi badania ewaluacyjne.

Spotkanie było tym ciekawsze, że długa historia programu dostarczyła organizacji bogatych doświadczeń w ocenianiu jego bezpośrednich efektów i długofalowych rezultatów. Prowadzący opowiedzieli, jaki wpływ na jego kształtowanie miało dokonywanie pomiaru trudnej do uchwycenia zmiany społecznej. Przedstawili stosowane w programie drzewo celów, listę wskaźników i sposób zbierania danych. Podzielili się też wyzwaniami, jakim stawili czoła.

O szczegółach programu można poczytać na stronie: www.rownacszanse.pl.Wizyta II - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

15.11.2016 r. odbyła się druga wizyta studyjna mająca na celu wymianę doświadczeń w mierzeniu efektów działań społecznych. Tym razem członkowie Forum Darczyńców zostali ugoszczeni przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która podzieliła się swoimi praktykami z  ewaluacji Programu Rozwoju Bibliotek. Spotkanie było elementem projektu"Działamy dla zmiany" dofinansowanego ze środków Programu FIO.

Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez FRSI. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów. Jego istotą jest wspieranie bibliotek publicznych w  całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. Skorzystało z niego ponad 3800 placówek bibliotecznych z ponad 1250 gmin (w większości wiejskich i z małych miast). Do głównych działań należały: dostawa sprzętu komputerowego, twarde i miękkie szkolenia dla bibliotekarzy, nauka zarządzania strategicznego biblioteką, jej integracja z otoczeniem instytucjonalnym, sieciowanie współpracy i kształtowanie wizerunku w środowisku lokalnym.

Od samego początku istotne miejsce w Programie zajmowała ewaluacja, która mocno wpłynęła na kształt jego kolejnych edycji, dobór narzędzi i metod działania. W trakcie spotkania doświadczenia z tym związane zaprezentowali: Jacek Królikowski, Prezes FRSI, Łucja Krzyżanowska Hubert Borowski z Fundacji STOCZNIA (jednego z zewnętrznych wykonawców badań ewaluacyjnych) oraz Krzysztof Jaszczołt z Kompanii Dobrych Usług (rówież zewnętrznego ewaluatora). Ciekawy akcent wprowadziła Małgorzata Dąbrowska z FRSI, która opowiedziała o wykorzystaniu wyników ewaluacji do działań komunikacyjnych i rzeczniczych.

O Programie można dowiedzieć się więcej na portalu: www.biblioteki.org.

Kolejne wizyty studyjne odbędą się w pierwszej połowie 2017 r.